Skip to Content

Архів журналу по рокам

 

Випуск 1   2007 рік

1. Бражнікова О.Т., Цеслів О.В. Триетапна імовірнісна модель управління запасами
2. Бутрименко О. В., Сердюк Б. М. Методи та принципи корпоративного управління в будівельній галузі для паливно-енергетичного комплексу України
3. Горбачик О. М., Кочетков В. М. Розвиток комерційних банків в умовках глобалізації
4. Довгань Н. П., Смоляр Л. Г. Підходи до управління інноваціями на підприємствах
5. Дорошенко О. Ю., Куденко Н. В. Оглядовий аналіз розуміння сутності ринкового позиціонування
6. Дяченко Н. М., Савчук Л. М. Удосконалення практики корпоративного управління на українських акціонерних товариствах
7. Єрмакова О. В., Солнцев С. О. Оцінка конкурентоспроможності підприємства на ринку засобів дезінфекції
8. Зінченко Н. Г., Біда К. М. Ефективність використання ресурсного потенціалу підприємства на прикладі ВАТ «Пиво-безалкогольний комбінат «РАДОМИШДЬ»
9. Клименко Н. А., Румянцев А. П. Конкурентна стратегія: сутність та класифікація
10. Ковальчук К. В., Скловська Є. Г. Дослідження методів обґрунтування ефективності освоєння нових видів продукції
11. Комариця А. В., Дунська А. Р. Передумови розвитку технологічного експорту в Україні
12. Конопльова А. Є., Гальчинський Л. Ю. Розробка методів моделювання та дослідження можливих сценаріїв розвитку ринку програмних продуктів та засобів в Україні
13. Корж І. В., Сердюк Б. М. Вплив корпоративного управління на конкурентоспроможність підприємства
14. Криворчук С. М., Криворчук А. В. Войтко С. В. Оцінка напрямів співпраці взаємодії ТНК з високотехнологічною сферою України
15. Купка О. О. Стець О. В., Оптимальна динаміка розподілу робочих місць в двохсекторній макроекономічній моделі
16. Магерламова Ю. В., Румянцев А. П. Формування політики маркетингових комунікацій як стратегічного фактору конкурентної боротьби
17. Маркотенко К. О., Комяков О.О. Спеціальні події як інструмент процесу просування 
18. Мєшкова К. В., Стеченко Д. М. Формування стратегії управління інноваційною діяльністю підприємства
19. Микало О. І., Зозульов О. В. Вибір методів маркетингового дослідження попиту на промисловому ринку
20. Моісеєнко Т. Є., Герасимчук В. Г. Використання високих технологій в телемедицині
21. Немченко О. Л., Цеслів О. В. Модель формування асортименту супермакета з ймовірнісними параметрами
22. Пиркова О. В., Смоляр Л. Г. Використання платежів роялті при укладанні ліцензійних угод
23. Прихнич А. М., Гальчинський Л. Ю. Оцінка вартості розробки програмних додатків
24. Руденок Т. І., Герасимчук В.Г. Економічна оцінка впровадження нових технологій в нафтогазовидобувній промисловості
25. Савкова О. М., Кочетков В. М. Оцінка інвестиційних програм у житлово-будівельному комплексі
26. Сергун І. Г., Кожемяченко О. О. Дослідження системи управління господарськими ризиками
27. Сироткіна О. М., Скловська Є. Г. Вивчення можливостей підвищення ефективності роботи підприємств галузі зв’язку
28. Скляревська П. Ю., Гальчинський Л. Ю. Вивчення динаміки національного ринку зерна за допомогою макроекономічної моделі 
29. Стрілець І. В., Стеченко Д. М. Глобалізація світової економіки та проблеми України
30. Сулімова О. Ю., Клименко О. В. Базові інструменти бюджетування на підприємстві
31. Федоров О. О., Солнцев С. О. Інтернет маркетинг як елемент інтегрованої системи формування попиту та стимулювання збуту 
32. Хорлікова К. О., Румянцев А. П. Маркетингова стратегія страхової компанії
33. Шиманська М. В., Герасимчук В. Г. Міжнародна передача технологій в атомній енергетиці

 

Випуск 2   2008 рік

1. Юхименко В.В., Кармазин В.А. Доларизація української економіки
2. Ревуцька Т.В.,Левицька Т.В. Система розвитку та підтримки малого бізнесу в розвинених країнах: приклад для України
3. Хлонь К. В., Герасимчук В.Г. Зовнішньоторгівельні зв`язки України з країними- учасницями карпатського єврорегіону
4. Радецька В.І., Клименко О.В. Економічні аспекти використання факторингу у галузі будівельних матеріалів
5. Жаленко О. М., Кравченко М.О. Перспективи виробництва та застосування біопалива на основі ріпакової олії в Україні
6. Крупка О.В., Кравченко М.О. Питання енергозбереження в транспортному комплексі України
7. Шубеляк Н.І., Довгань Л.Є. Маркетинг персоналу як фактор формування кадрового потенціалу підприємства
8. Ткаченко А. М., Шелехов К.В. Контролінг як функція управління підприємством
9. Сімченко Н.О., Кучер І.В. Особливості   взаємодії головного офісу та  філій  в сучасних  компаніях
10. Григор’єва О.В., Довгань Л.Є. Підходи до оцінювання економічного розвитку підприємства
11. Гонтар Д.Б., Довгань Л.Є. Управління процесами розвитку персоналу в підприємницьких організаціях
12. Абраменко К.А., Шевченко Т.Є. Сутність і зміст виробничої стратегії підприємства
13. Жоган І.М., Кравченко М.О. Формування ефективних бізнес-команд та управління ними в організації
14. Шкробот М.В., Кравченко М.О. Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу
15. Кравченко М. О., Пиркова О. В. Управління проектними ризиками
16. Шпак О.А., Юдіна Н.В. Проективні методи оцінки ефективності реклами
17. Чернець Н.О., Комяков О.О. Нейромаркетинг – новий спосіб впливу на споживчу поведінку
18. Сукач Т.А., Кубишина Н.С. Формування товарної політики торгового підприємства
19. Пурдик К.В, Куденко Н.В Відмінні особливості маркетингу|вживання| в кінематографії
20. Носов Д.О., Румянцев А.П. Просування товару чи комунікація зі споживачем: до питання розбіжності щодо трактування термінів у маркетингу
21. Нікітенко Т. Г., Зозульов О. В. Сучасні шляхи просування товарів за допомогою Інтернет-мережі
22. Кроха Г. О., Кубишина Н. С. Управління асортиментом підприємств на ринку технологічного обладнання
23. Крива Д. В., Куденко Н. В. Маркетингове управління асортиментом та номенклатурою на підприємстві
24. Дураніна М.О., Кубишина Н.С. Особливості виведення нового товару на ринок металопластикових вікон.
25. Домбік І.В., Комяков О.О. Сутність розподілу та його місце в комплексі маркетингу
26. Пасічник Д.Ю., Діброва Т.Г. Поведінковий таргетинг – новий підхід до реклами в мережі Інтернет
27. Булбук Д. М.Э, Діброва Т.Г. Основні засади розробки програми лояльності на підприємстві
28. Войцехова О. С., Зозульов О. В. Класифікація визначень поняття конкурентоспроможності продукції
29. Скочко М.П., Солнцев С.О. Оцінка конкурентоспроможності продукції на промисловому ринку лічильників води
30. Приймак Л.І., Давидок А.С., Куденко Н.В. Особливості та інструментарій просування на промисловому ринку
31. Глєєва М. Г., Зозульов О. В. Класифікація методів формування оптимального товарного портфелю компанії
32. Райська Т.О., Серожим В.И. Особливості управління окремими видами оборотніх активів
33. Сердюк Б.М., Трутенко Г.О. Інтелектуальний капітал підпирємства
34. Кацімон І.С., Хринюк О.С. Методичні проблеми оцінки ефективності праці
35. Ткаченко Т.П., Біленька Є.О. Фінансова стійкість як показник ефективності фінансового менеджменту підпирємства
36. Кавтиш О.П. Форми взаємодії корпорацій з суб’єктами економічної системи
37. Голенко М. Ю., Войтко С. В. До питання використання методик визначення ефективності діяльності підприємства на фондовому ринку
38. Жуйкова К.В., Мельничук В.М. Структура та Розподіл прямих іноземних інвестицій на фінансовому ринку України
39. Загура В.В., Герасимчук В.Г. Актуальні проблеми розробки та впровадження інноваційних проектів в Україні
40. Григораш Д. І., Войтко С. В. Прогнозування ринку високотехнологічних послуг (на прикладі космічної галузі)
41. Цеслів А.С., Пасенченко Ю.А. Прогнозування економічних показників  компанії Стільникового зв’язку на основі трендових моделей
42. Рисцов І.К., Стецюк М.А. Моделювання та аналіз доступності житла для населення
43. Іваненко В. І., Зеленько А.М. Моделювання процесу створення нового підприємства при стохастичній поведінці оточуючого середовища
44. Жуковська О. А., Гук С. О. Модель стратегії поведінки компанії по страхуванню транспортних засобів
45. Дунаєва Т.А., Проноза Т.О. Моделювання процесу виявлення шахрайства з пластиковими картками
46. Матусов Ю.П., Дмитрієв Д.С. Оцінки індикаторів інтегрального показника в дослідженні ринку праці України
47.  Гальчинський Л.Ю., Чернишов І.В. Моделювання та оцінювання інвестиційних проектів в умовах ризику
48. Фартушний І.Д., Сухих П. О. Концепція арбітражу в математичній теорії ефективного фінансового ринку
49. Дзюбан І.Ю., Масляєва Л.В. Моделювання кадрової політики на підприємстві
  50. Стець О. В., Єрохіна Ю. С. Оптимальна стратегія розподілу фінансових ресурсів на підприємстві (на прикладі АТВТ „Трембіта”)

Випуск 3 2009 р.

 1. Рибалко А.В., Охріменко О. О. Детінізація національної економіки в умовах глобалізації світогосподарських зв’язків 
   2. Кравченко Д.А., Герасимчук В.Г.  Транскордонне співробітництво України та Російської федерації в системі єврорегіонів

3. Ратошнюк А.Г., Охріменко О.О. Особливості зовнішньоекономічної діяльності України в умовах світової фінансової кризи

4. Шимончук О.Ю., Охріменко О.О. Міжнародна конкурентоспроможність олійно-жирової галузі України

5. Верхоляд І. М., Охріменко О. О. Проблеми прямого іноземного інвестування в Україні

6. Бальвас І. Г., Войтко С. В. Сценарний підхід до аналізу економічної кризи на основі макроекономічних показників  (на прикладі країн g8 та України)

7. Бех І. Л., Гук О. В. Стратегія мінімізації ризиків зовнішньоекономічної діяльності підприємства
8. Панченко М.П., Береговенко О.А. Ризики при підписанні зовнішньоекономічних контрактів
9. Куліш Н.В., Герасимчук В.Г. Транскордонне співробітництво регіонів України 

10. Волошина Н.О., Кравченко Д.А., Герасимчук В.Г. Перспективи розвитку авіабудування України
11. Калусовська Н.С. Стеченко Д.М. Стратегія розвитку альтернативної електроенергетики в Україні
12. Кузь О.О., Ігнатенко М.С., Сердюк Б.М. Основи економічної оцінки надійності в електроенергетиці
13. Тульчинська С.О., Чорній Б.П. Оцінка ризиків гірничо-металургійного комплексу України в умовах фінансово-економічної кризи
14. Барчан О.Є., Артеменко Л.П. Управління конкурентоспроможністю підприємств в умовах кризи
15. Григораш Д.І., Герасимчук В.Г. Прийняття управлінських рішень в умовах ризику та невизначеності
16. Красношапка В.В., Дубініна О.А. Методи комплексної оцінки трудової діяльності персоналу
17. Лиштва О.В., Довгань Л.Є. Управління стратегічним розвитком на малих підприємствах України
18. Мухамедназаров. Д. С., Хринюк О. С. Стратегия управления предприятием в условиях кризиса
19. Панченко В.П., Довгань Л.Є. Корпоративна культура як фактор розвитку підприємництва
20. Середа О.С., Довгань Л.Є. Роль та значення людських ресурсів у забезпеченні міжнародної конкурентоспроможності підприємства
21. Комяков О.О., Андрущенко Н.В. Управління каналами розподілу – теоретичний і практичний аспект
22. Красник О.В., Комяков О.О. Територіальне розділення ринку як варіант оптимізації системи збуту товарів на ринку пвх-вікон
23. Адельфіна Н. Д., Желевська О. В., Солнцев С. О. Проблеми формування асортименту як аспект товарної політики
24. Єрошова І.В., Зозульов О.В. Маркетингові стратегії на стадії впровадження товару на ринок
25. Гракова М.П., Зозульов О.В. Методи аналізу маркетингових можливостей підприємства
26. Григораш М.О., Діброва Т.Г. До питання розбіжностей у визначенні маркетингових термінів
27. Мілішенко К.В., Кубишина Н.С. Інтегральний показник як засіб підвищення конкурентоспроможності підприємства
28. Соломченко А.А., Кубишина Н.С. Формування іміджу бренду
29. Болтрик К.Ю., Тульчинська С.О. Захист від поглинання при IPO
30. Васечко Ю.І. Аналіз фінансового стану підприємства та шляхи його поліпшення (на прикладі ТОВ “КСЕНА”)
31. Григорьєв В. С., Гук О. В. Механізм розгортання кризи на підприємстві
32. Юхименко В.В., Юхименко Т.В., Кармазін В.А. Франчайзинг як форма кредитування бізнесу в ринкових умовах
33. Мікуліна Є.О., Довгань Л.Є. Управління економічною стійкістю підприємства
34. Коливушко А.Г., Гавриш О.А. Роль інновацій у забезпеченні конкурентоспроможності машинобудівного комплексу України
35. Мазурова А.М., Тичина А.В., Дунська А.Р. Інноваційний розвиток економіки України: стан та перспективи
36. Дунська А.Р., Мельничук В.М. Особливості вибору цільового сегменту на ринку інноваційних товарів.
37. Низова О.С., Дергачова В.В., д.е.н. Формування оптимального лізингового плану інноваційного розвитку підприємства
38. Шкробот М.В., Кам’янська О.В. Роль інновацій у забезпеченні конкурентоспроможності держави
39. Заіка Я.В., Герасимчук В.Г. Розвиток мережі трансферу технологій в Україні
40. Власюк В.В.,  Войтко С.В. До питання формування методологічних інструментів визначення ефективності трансферу технологій у енергетичній сфері України
41. Коротченкова Ю. О., Герасимчук В. Г. Оцінка технологічної складової конкурентоспроможності національної економіки
42. Лахоніна К.В., Гавриш О.А. Спільні підприємства як форма трансферу технологій та їх роль в економіці України
43.  Гальчинський Л.Ю., Чернишов І.В. Моделювання та оцінювання інвестиційних проектів в умовах ризику
44. Гальчинський Л.Ю., Козлов Д.С. Моделювання ефективного портфеля інвестора в умовах невизначеності
45. Гук С. О. Модель стратегії поведінки страхової компанії в моменти відновлення 
46. Капустян В. О., Гузь М. І. Рівновага в моделі економіки з корупційним поводженням учасників
47. Зеленько А.М. Моделювання процесу прийняття рішення про інвестування коштів у створення нового виробничого підприємства в умовах зовнішнього параметричного впливу
48. Рисцов І.К., Масляєва Л.В. Моделювання розвитку персоналу на підприємстві
49. Матвієнко Т.В., Цеслів О.В. Дослідження короткострокового прогнозування – модель Брауна
50. Стецюк М.А. Оцінка та аналіз вартості житлової нерухомості.
51. Сухих П. О., Єрохіна Ю.С. Фінансовий арбітраж в термінах теорії прийнтяття рішень

Випуск 4 2010 р.

1Головата Є. О., Войтко С. В. Методичний підхід до аналізу тенденцій зміни макроекономічних показників з використанням індикаторів сталого розвитку
2. Бальвас І.Г., Войтко С.В. Диференційно-порівняльний підхід до аналізу розвитку промислового виробництва україни у міжкризовий та кризовий періоди
3. Prokopchuk N.A., Karmazin V.A. Decrease level of import – opportunity for national economy
4. Клименко Д.В., Охріменко О. О. Тенденції розвитку української та світової чорної металургії
5. Григорська Н. М., Савчук Л. М. Формування та розвиток корпоративної культури в компанії
6. А.В. Антонюк, М.А. Бернага, Т. В. Ободзинська доцільність переходу українських підприємств на аутсорсинг логістичних послуг в умовах нестабільного середовища
7. Чемерис Л.О., Артеменко Л.П. Стратегічне планування підприємств в умовах нестабільності
8. Ткаченко Т.П., Кубишина Н.С. Оцінка ефективності маркетингової діяльності сфери послуг
9. Цапук О.Ю., Кубишина Н.С. Алгоритм вибору цільового сегменту на ринку логістичних послуг
10. Вітковська Н.С., Зозульов О.В. Специфіка та основні етапи залучення клієнтів на ринку колокації
11. А.В. Гусиніна, O.В. Зозульов Методи структурного аналізу споживачів на ринку
12. Кулиба Л.Р., Діброва Т.Г. Особливості ціноутворення на фармацевтичному ринку України
13. Мовчан Н.П., Кубишина Н.С Концепція виведення нового товару на ринок
14. Сербин Т.В., Зозульов О.В. Модель побудови бренду торговельного закладу на споживчому ринку
15. Чуприніна А., Кубишина Н.С. Особливості процесу впровадження інновацій на ринку послуг
16. Григор’єв В. С., Гук О. В. Механізм розгортання кризи на підприємстві
17. Дмитраш Н. В., Гук О. В. Класифікація форм венчурного підприємництва
18. Верхоляд І. М., Охріменко О. О. Особливості венчурного інвестування в Україні
19. Палієнко І.В., Скоробогатова Н.Є. Аналіз методичних підходів до визначення інвестиційної привабливості регіонів
20. Полтавець К.В., Кот О.В. Стан, проблеми та стратегічні напрями розвитку трансферу технологій у машинобудівній галузі України
21. Пащенко Т.В., Фартушний І. Д. Моделювання конкурентоспроможності товару на ринку України
22. Широкова О.Ю., Дунаєва Т.А. Формування нечіткої структури страхового портфеля
 

Випуск 5   2011 р.

1. Бальвас І.Г., Войтко С.В., Міжнародне співробітництво проти тероризму – економічна необхідність світового суспільства
2.Головата Є. О. ,Войтко С. В. Дослідження дисбалансів та післякризового розвитку економіки у країнах “великої сімки”
3.Билим Н. В, Корж М. А. Структурування функції якості (qfd) в процесі створення інноваційного продукту
4.Дерев'янко О. О. Довгань Л. Є. Управління збалансованим розвитком підприємства як інструмент досягнення ефективності його діяльності
5.Зубков Д.О. Клюквіна М.С.  Управління прибутковістю машинобудівних підприємств
6. Ковальчук О. І., Корж М.А., Транспортна логістика україни в контексті європейської інтеграції
7.  Костюк А. К.Бояринова К.О.Інноваційний розвиток підприємств: економічні умови, проблеми та перспективи
8. Наумчик К.Г. Клюквіна М.С. Брендинг, як інструмент формування конкурентних позицій підприємств
9. Приходько Т.О. Довгань Л.Є. Управління економічним потенціалом промислового підприємства
10. Юхименко Т.В., Шульгіна Л.М., Використання інструментів інтернету у просуванні інноваційного товару
11.Бабаліч Ю.С. , Юдіна Н.В. Роль емоцій в інтернет-комунікаціях cтрахових компаній
12. Бабенко І. Ю. Кубишина Н. С. Формування асортименту послуг
13.Гребнєва В.С.,Кубишина Н.С. Етапи впровадження нового товару на ринок
14. Ю.Г. Губар.б С.О. Солнцев  Формування іміджу торгової марки
15. Дорогань С.М.,Комяков О.О. Методика визначення доцільності створення збутової структури для підприємства на ринку пакувального обладнання (на прикладі тов «нпп інтермаш»)
16. Кобець І.В.,Юдіна Н.В. Аналіз тенденції ринку вина в Україні
17. Маслакова Н.Д., Кубишина Н. С. Управління асортиментною політикою підприємства
18. Огродніщук О.Є.,Солнцев С.О. Визначення критеріїв при виборі зарубіжних регіональних ринків
19. Олійник Ю.В.,Кубишина Н.С. Специфіка просування товарів на ринку комерційної нерухомості
20. Табачинська Т.П.,Кубишина Н.С. Методи формування асортименту товарів на ринку будматеріалів
21. Турутова О. І.,Юдіна Н. В., Дослідження перспектив нановиробництва в Україні
22. Ву Тхи Туен, Зозулёв А. В. Управление лояльностью потребителей
23. Удод О.В.,Юдина Н.В. Вдосконалення збутової політики
24. Дослідження проблеми соціальної відповідальності підприємств

25. Дзюба І.В.,Шашина М.В,. Вплив факторів на збільшення прибутку підприємства
26. Зінченко Т.В.,Хринюк О.С. Управління конкурентними перевагами на підприємстві
27. Круш Н.П.,Кавтиш О.П. Теоретичні основи оцінки інноваційного потенціалу підприємства
28. Литовченко Н.М.,Шелехов К.В. Інтернет-магазин як інноваційний інструмент для малого поліграфічного підприємства
29. Маслікевич М.Р.,Сердюк Б. М. Сутність оцінки енергоефективності підприємства
30. Москаленко Л.А.,Хринюк О.С. Методи антикризового управління підприємством
31. Овчаренко А.Ю.,Круш П.В. Аналіз основних методик антикризового управління фінансово-економічною діяльністю підприємства
32. Пилипчук Д.С.,Ткаченко Т.П.  Облік та раціональне використання  робочого часу на підприємстві
33.Стаднік О. В.,Шашина М. В. Дослідження господарської діяльності підприємства та розробка заходів по поліпшенню його фінансового стану
34. Шемякова О. І.,Шелехов К. В. Інструментарій фінансового аналізу підприємства роздрібної торгівлі
35. Коваленко Т.С.Рисцов І.К. Математична модель динаміки валютної паніки в умовах невизначеності
36. Ковтун Д.В.,Фартушний І.Д. Модель прогнозування визначення коефіцієнта власного утримання у перестрахуванні 

 

Випуск 6  2012 р.

1 кафедра міжнародної економіки

1. Палієнко І.В. Кочетков В.М. Аналіз сучасних методик оцінки ефективності лізингових операцій 
2. Колесник Я.О., Скоробогатова Н.Є. Проблеми визначення інвестиційної привабливості та інвестиційного клімату в Україні

2 кафедра менеджмента

3. Бакіко Є.О.,Довгань Л.Є. Сучасні технології управління ефективним розвитком підприємства
4.Дакус А.В.Сімченко Н.О.Економічний розвиток підприємства:сутність та визначення
5. Воржакова Ю.П.Довгань Л.Є. Зовнішні та внутрішні чинники формування конкурентоспроможності малих підприємств
6. Юхименко Т.В.Шульгіна Л.М. Застосування сучасних інструментів маркетингу у просуванні продукції банкнотно-монетного двору
7. Лисько Т. Г.Луценко І.С. Основні засади функціонування логістичної системи підприємства
8. Лузан І. В.Луценко І.С. Система управління якістю як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства
9. Міжуй А.С.Сімченко Н.О. Підходи до оцінювання економічної ефективності інноваційної діяльності підприємства
10. Моісєєва К.І.Шульгіна Л.М.Проблеми сучасного маркетингу на ринку іноваційних товарів
11. Піддубна А.С.Кам’янська О.В.Особливості оцінки конкурентоспроможності інноваційної продукції
12. Щербата Т.С.Малик І.П.Особливості стратегічного управління підприємствами будівельної галузі
13. Солов’ян І.О.Кам’янська О.В. Підвищення онкурентоспроможності підприємств дорожньої галузі
14. Васильченко О.Р.Довгань Л.Є. Сучасні механізми управління ефективністю діяльності підприємств
14. Мельник І.Ю.,Бояринова К.О.Інноваційний процес: наукові підходи та проблеми реалізації
16. Томко Н.П.Сімченко Н. О. Сутнісні ознаки інноваційно орієнтованої діяльності фармацевтичних компаній
17. Щемельова А.В.,Артеменко Л.П. Підходи до оцінювання ефективності стратегії

3 кафедра промислового маркетингу 

18.  Боровенська М.В., Кубишина Н.С.   Розроблення нового товару на промисловому ринку України
19. Черних О.О., Зозульов О.В. Оцінювання доцільності виведення товару на ринок
20. Кашпур О.В., Язвінська Н.В. Бізнес-ідея – Відкриття Сквош-клубу в місті Києві
21. Кляченко І.О., Зозульов О.В. Програми лояльності споживачів до бренду
22. Коміссарчик О.Є., Юдіна Н.В. Шляхи зниження цінової чутливості
23. Кривов’яза В.С.,Зозульов О.В. Особливості просування консалтингових послуг на промисловому ринку
24. Лаєвська Є.С., Комяков О.О. Система контролю збуту як елемент підвищення ефективності управління збутовим апаратом
25. Рягузова М.А., Діброва Т.Г. Соціальні мережі як носій маркетингових комунікацій
26. Васильєва І.С., Кубишина Н.С. Розроблення маркетингової товарної стратегії на ринку металопластикових вікон
27. Бакалінська М.В., Кубишина Н.С. Окремі аспекти формування оптимального асортименту
28. Вишневська О.В.,Співаковська Т.В. Аналіз міжнародної конкурентоспроможності української світлотехнічної галузі на прикладі проекторів
29.Гараніна І.І., Діброва Т.Г. Особливості використання тізеру в рекламній кампанії
30. Дударєва Ю.О.,Діброва Т.Г. Особливості просування марки на ринку мастильних матеріалів
31. Лазько І.П.,Черненко О.В. Оцінка успішної рекламної кампанії «ЯНДЕКС»
32. Турутова О. І.,Юдіна Н. В. Перспективи інноваційної діяльності підприємств трубної галузі України
33. Єлісеєва Т.С.,Кубишина Н.С. Методи формування товарного асортименту на підприємстві
34. Дорогань С.М.,Комяков О.О.Вдосконалення системи розподілу підприємства
35. Шихальова А.С.Діброва Т.Г. Формування персоналу компанії засобами PR
 

 
4 кафедра економіки і підприємництва

36. Войтко С. В., Климак М. С. Економіко-математичне моделювання системи керування запасами: імітаційна модель
37. Матвієнко О. В., Шевчук Н. А. Оцінка конкурентоспроможності галузей в умовах глобалізації національного господарства
38. Мосьондз О.Б., Мілай А.О. Оцінка платоспроможністі та ліквідності підприємства в умовах кризи
39. Гербеда М.В., Гречко А.В. Дослідження фінансової кризи та шляхів її подолання на прикладі пат «Уманьхліб»
40. Курганська О.С., Клименко О.В. Сучасний стан, перспективи, проблеми та напрями реформування рибного господарства в Україні
41. Степанкова А.А., Кавтиш О.П. Система управління конкурентоспроможністю продукції підприємства
42. Свистун І.І., Тульчинська С.О. Аналіз розвитку морського транспорту в Україні
43. Шулькевич В.В., Хринюк О.С. Проблеми детінізації економіки України в сфері оподаткування
 

5 кафедра математичного моделювання економічних систем

44. Колядюк В.В.,Фартушний І.Д. Моделювання фондового портфелю в умовах нестабільності
45. Гандабура Х.В.,Фартушний І.Д. Модель динаміки розвитку  ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» на основі нечіткої логіки

 

Випуск 7  2013 рік

 

Титульна сторінка збірника

 

1. Кафедра міжнародної економіки

1. Романюк О. В.,Войтко С. В. Динамічний аналіз залежності курсу євро від макроекономічних показників
2. Крилова К.В.,Серебренніков Б.С.Вплив транснаціоналізації на національну економіку та безпеку держави
3. Базилевська Я. І.,Войтко С. В. Валютно-курсовий аналіз на основі макроекономічних показників:динамічний аспект
4. Лісовська Н. В.,Войтко С. В. Дослідження динаміки світових цін на золото та їх вплив на індекс зовнішньої торгівлі високотехнологічною продукцією у країнах АСЕАН З Україною
 

2. Кафедра менеджмента

5. Кузнєцова К.О., Фактори впливу на формування конкурентоспроможності підприємства
6.Ніколаєнко К.В.,Дергачова В.В. Особливості впливу фінансової глобалізаціїна економіку України

 3.  Кафедра промислового маркетингу

7. Чевжик М. О.,Діброва Т. Г. Особливості формування програми лояльності на ринку мобільного звязку
8. Цуканова І.В., Зозульов О.В. Особливості формування інтегрованих маркетингових комунікацій на ринку консалтингових послуг
9. Тарасенко І.Є.,Співаковська Т.В. Міжнародна конкурентоспроможність українських вин
10. Стадченко Л.М.,Черненко О.В. Оцінка доціьностівпровадження упаковки «TETRA RECART» на ринку плодово-овочевої консервації
11. Сидорова О. В., Діброва Т. Г.  Модифікація товару на промисловому ринку
12. Мартинова К.Л., Діброва Т.Г.  Особливості позиціонування ресторанів преміум класу
13. Маринчук Т.М., Стадніченко В.В.  Систематизація показників, що впливають на комплекс маркетингових комунікацій
14.Макаренко М.Ю.,Черненко О.В. Застосування проективних методів дослідження напрямків репозиціонування бренду «MILLENNIUM»
15. Кігель М. Ю.,Діброва Т.Г. Організація збутового підрозділу для малого та середнього бізнесу на ринку швейних виробів
16. Зуб Т.А.,Зозульов О.В. Просування  послуг за допомогою засобів телекомунікації
17. Гресь Є.Ю.,Співаковська Т.В. Удосконалення політики маркетингових комунікацій виробника екологічних будинків
18.Гончар С.О.,Зозульов О.В. Вплив поведінки споживачів на формування ефективної системи інтегрованих маркетингових комунікацій
19. Гнідіна О.Ю.,Діброва Т.Г. Формування іміджу марки на ринку плавлених сирів
20. Боровенська М.В.,Кубишина Н.С.Підходи до класифікації нових товарів 
21. Свербиус Н.Ю.,Кубишина Н.С. Стратегічні альтернативи товарної політики на ринку теплотехнічних товарів України
22. Підвишенна Н.В., Кубишина Н.С. Стратегічні альтернативи товарної політики на ринку теплотехнічних товарів України
 23. Турбінська Г.В.,Костик С.І.,Зозульов О.В.Стан та перспективи розвитку вітчизняного ринку біогазових станцій

 4. Кафедра економіки і підприємництва

24.Якименко Р.А.,Погребняк А.Ю. Оцінка конкурентоспроможності промислових підприємств
25. Волошин О.О.,Кавтиш О.П. Фактори підвищення економічного зростання України
26. Данилов А. В.,Кириченко С.О. Світовий досвід подолання безробіття як провідний фактор стабілізації ринку праці України
27. Хоменко Т.Ю.,Погребняк А.Ю.Система показників оцінки платоспроможності підприємств
28. Башилова В.П.,Кавтиш О.П. Інноваційно-інвестиційний розвиток промислового виробництва в Україні 

29. Шемет Я.В.,Тульчинська С.О.Сучасні підходи до управління конкурентоспроможністю підприємства
30. Шемет Я.В.,Тульчинська С.О. Формування ефективної товарно-цінової політики підприємства
31. Трохименко М.Ю.,Гречко А.В.Інвестиційний клімат в Україні: проблеми формування та заходи поліпшення
32. Фоменко О. Р.,Гречко А.В. Дослідження шляхів і резервів ресурсозбереження на підприємстві

33. Кувшинова А.О., Ткаченко Т.П. Формалізований опис процесу управління підприємством

34.  Кувшинова А.О., Ткаченко Т.П. Резерви зниження собівартості продукції

35. Рубцов А.М., Манцевич Ю.М. Стратегічний інструметарій інноваційного розвитку регіонів України
 

5 кафедра математичного моделювання економічних систем

36. Шеверда М.Ю.,Пасенченко Ю.А. Моделювання структурних зрушень в економіці України

37. Колядюк В.В.,Фартушний І.Д. Динамічне моделювання ініестиційної політики України 

38. Суворова А.О.,Жуковська О.А. Оцінка попиту українських домогосподарств на агреговані групи продовольчих товарів

 

Випуск 8  2014 рік

Титульна сторінка збірника 

1. Кафедра міжнародної економіки

1. Гераськова О. О.,  Стеченко Д. М. Актуальність формування інфраструктури інноваційної діяльності в національній іноваційній системі України 

2. Смірних Д.В., Войтко С.В. Аналіз інвестиційної привабливості технології CLOUD COMPUTING та подальшого розвитку її в Україні
3. Покрас О.С., Войтко С.В. Аналіз міжнародної конкурентоспрможності української швейної промисловості за допомогою ромбу національних переваг М.Портера
4. Покрас О.С., Сакалош Т.В. Знаходження інтегрального показника привабливості країн в аспекті територіального брендінгу

2. Кафедра менеджмента

5. Черниш Ю. О., Луценко І. С. Актуальні проблеми управління збутовою діяльністю у контесті здійснення ЗЕД українських підприємств
 6. Северин А.В., Бояринова К. О. Особливості та напрями подолання проблем формування інноваційного потенціалу підприємств машинобудівної промисловості
 7. Дьяченко О.А., Артеменко Л.П. Інноваційна складова економічної безпеки підприємства
 8. Ткачук М.В., Бояринова К.О. Інноваційна реструктуризації як передумова розвитку підприємства
9. Константинова Т.В., Шульгіна Л.М. Роль корпоративної культури в системі інноваційного розвитку підприємства
 10. Кулаченко Е.В., Жигалкевич Ж.М. Стратегія інноваційного розвитку молокопереробних підприємств
11. Ткаченко А., Кравченко М.О. Проблеми та методи мотивації персоналу підприємства в умовах змін
12. Яковлева С.Є., Жигалкевич Ж.М. Чинники інноваційного забезпечення підвищення конкурентоспроможності підприємства
13. Єсюнін С.С., Кравченко М.О. Особливості формування іміджу підприємства
 14. Бондар А.О., Жигалкевич Ж.М. Технологічні інновації як чинник підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств молокопереробної промисловості
 15. Зінченко Д. В., Дунська А.Р. Проблеми та перспективи розвитку целюлозно-паперової промисловості України в умовах світового ринку
 16. Кононенко О.С., Дунська А.Р. Форми організаційного забезпечення експертної діяльності промислових підприємств України

17. Локота А. Г.,Дунська А.Р., Кластери та мережі як інструмент розвитку та підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств та регіонів України
 18. Кузнєцова К.О., Дергачова В.В.,Передумови таперспективи розвитку енергетичного ринку України
 19. Костюк А.К.,Дергачова В.В. Перспективи розвитку сучасних підприємств на умовах франчайзингу 
 20. Гапончук Н.В., Голюк В.Я. Управління зовнішньоторговельними посередницькими операціями підприємства

21 . Бєлоха К.В., Голюк В.Я. Сучасні тенденції та проблеми розвитку оптичного ринку в Україні та за кордоном
 

3.  Кафедра промислового маркетингу

22. Ковалюк Д.М., Комяков О.О. Поєднання маркетингового та логістичного підходів в процесі удосконалення системи розподілу підприємства
23.  Кравченко Є.С., Діброва Т.Г. Шляхи формування іміджу корпоративної марки на ринку кабельно-провідникової продукції
24. Шевчук І.С., Діброва Т.Г. Особливості поведінки споживачів на ринку кераічної плитки та шляхи її коригування
25. Говтвяниця А.І., Діброва Т.Г. Перспективи застосування лізингу автомобільними компаніями на ринку малого та середнього бізнесу
26. Гресь Є.Ю., Язвінська Н.В. Особливості формування корпоративної культури на підприємстві
27. Гриців А. О., Співаковська Т. В. Формування програми лояльності ТОВ «КРОП МАЙСТЕР ДИСТРИБЬЮШН» на ринку сої
28. Сапега Л.І., Співаковська Т.В.Особливості контент-маркетингу як самостійного елементу просування в інтернеті 
 29. Пєтухова А.В.,Діброва Т.Г., Особливості використання мерчандайзингу в системі просування підприємств FASHION РІТЕЙЛУ 

30. Ковальчук Т. В., Кубишина Н. С. Процес розроблення нового товару на промисловому ринку
31. Кувиркова М. В., Зозульов О. В. Формування моделі процесу розширення збуту в каналах дистрибуції для промслових виробників будматеріалів
32. Кузнецов Я.В., Кубишина Н. С. Етапи впровадження нового товару на ринку швидкомонтованих конструкцій
33. Тарасенко І. Є., Кубишина Н. С. Програма лояльності споживачів ТМ мобільного оператора

34. Дяченко О.В., Стадніченко В.В.,Особливості застосування концепції вхідного маркетингу на промисловому ринку
35. Гресь Є.Ю., Кубишина Н.С., Розроблення комплексу маркетингових комунікацій будівельного підприємства ТзОВ «МІЙ ДІМ»

 

 4. Кафедра економіки і підприємництва

 

36. Хоменко Т.Ю.,Погребняк А.Ю. Напрямки підвищення ефективності діяльності промислових підприємств
 37 Лизунова Т.Г., Смоляр Л.Г. Сучасні підходи до управління фінансовими ресурсами вітчизняних підприємств
  38. Мельнікова О.М., Кавтиш О.П. Пріоритети розвитку інноваційної системи України
  39. Мельнікова О.М., Тульчинська С.О.Удосконалення процесу бізнес-планування
  40. Волошин О.О.,Кавтиш О.П. "ТІНЬОВІ" процеси і проблеми корупції в Україні
 41. Стельмах О.С., Гречко А.В. Дослідження ризиків та ефективності впровадження заходів по підвищенню продуктивності виробничої діяльності підприємства ТОВ «СІРІУС ЕКСТРУЖЕН»
  42. Гусак Ю.Е., Погребняк А.Ю. Розвиток малого та середнього бізнесу - запорука стабільності економіки
  43. Кобцов Н.В.,Тюленєва Ю.В. Якість та ціна як фактори підвищення конкурентоспроможності продукції
  44. Орлюк Ю.В., Антошко Т.Р., Контролінг інвестиційних проектів
  45. Сичков О.Л., Тюленєва Ю.В. Актуальні проблеми розвитку промисловості будівельних матеріалів в Україні та можливості їх подолання

5 кафедра математичного моделювання економічних систем

46 Короїд Д.І., Фартушний І.Д. Моделювання динаміки випуску на підприємстві за допомогою виробничих функцій у полярних та феричних координатах
 47Лазарєва Н.О., Фартушний І.Д. Розвиток малого підприємства в структурі комплексу
 48. Синько Н.С., Онищенко А.М. Моделювання стратегії комерційного банку в умовах ризику

 

 

 

 

 page | about seo