Skip to Content

Особливості формування іміджу підприємства

УДК 339.138
Єсюнін С.С.,Кравченко М.О., канд. економ. наук, доцент
Національний технічний університет України «КПІ»

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ПІДПРИЄМСТВА

Позитивний імідж є одним із найважливіших секретів успіху діяльності підприємств, особливо підприємств громадського харчування. У статті проаналізовано фактори, які впливають на процес формування позитивного іміджу закладів харчування; запропоновано заходи щодо його формування. Виявлено, що формування позитивного іміджу для закладів громадського харчування сприяє зниженню чутливості споживачів до ціни, створенню додаткових конкурентних переваг та бар’єрів для проникнення на ринок конкуруючих закладів. Запропоновано напрямки підвищення ефективності рекламних компаній, як важливого заходу щодо формування іміджу; розглянуто суб’єктивні та об’єктивні фактори, що її обумовлюють та сприяють посиленню позицій бренду на ринку. Розглянуто важливість та специфіку таких чинників як орієнтація бренду закладу на певну цільову категорію споживачів; формування певної думки щодо пріоритетів і корпоративних цінностей закладу. Визначено основні критерії ефективності формування іміджу.
 PDFschoolar | about seo