Skip to Content

Моделювання та оцінювання інвестиційних проектів в умовах ризику

УДК 338.22.021.4:519.86
© Гальчинський Л.Ю., канд. техн. наук, доцент
© Чернишов І.В., магістрант
Національній технічний університет України «КПІ»
МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ В УМОВАХ РИЗИКУ
Побудовано математичну модель підприємства по впровадженню інвестиційних проектів в умовах ризику, проведено її ідентифікацію. Обґрунтовано переваги моделі перед аналогічними моделями. На основі даної моделі розроблений програмний продукт, що автоматизує проведення необхідних розрахунків.
PHPschoolar | about seo