Skip to Content

Інноваційна реструктуризації як передумова розвитку підприємства

УДК 338.312
Ткачук М.В., Бояринова К.О., канд. економ. наук, доцент
Національний технічний університет України «КПІ»

ІННОВАЦІЙНА РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ЯК ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

В умовах нестабільного зовнішнього середовища, керівникам підприємства необхідно своєчасно реагувати на можливі зміни та вживати випереджувальні заходи спрямовані на збереження його життєздатності та забезпечення конкурентоспроможності. Одним із способів існування і розвитку в таких умовах є розроблення та реалізація проекту інноваційної реструктуризації. Інноваційна реструктуризація на рівні підприємства повинна забезпечити перебудову всіх сфер його діяльності, починаючи з виробничої та організаційної системи і завершуючи фінансами і проблемами власності. При цьому, основний акцент – на інноваційності протікаючих процесів. Найвагомішим критерієм успішності реструктуризації є здатність компанії бути прибутковою в новому економічному середовищі.
В статті теоретично доводиться доцільність проведення реструктуризаційних заходів на інноваційній основі та запропоновано можливі варіанти та етапи проведення інноваційної реструктуризації. Така реструктуризація має забезпечувати в кінцевому результаті зростання платоспроможності компаній, що обумовлюється зменшенням витрат, підвищенням продуктивності праці, запровадженням нових технологій та модернізацією виробництва.
 PDFschoolar | about seo