Skip to Content

Інформація для авторів

ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ,
ЩО ПОДАЮТЬСЯ ДО ЗБІРНИКА 
НАУКОВИХ ПРАЦЬ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ФАКУЛЬТЕТУ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ

 Статті приймаються українською і російською (для іноземних студентів) мовами.
 Статті виконуються відповідно до вимог (див. додаток). Усі зазначені підпункти в статті мають бути наявні та виділені жирним шрифтом.
 Обсяг статті не більше 9 сторінок, але не менше 5 сторінок. Статті подаються у друкованому вигляді та на CD /чи flash-drive/.
 Разом із роздрукованим текстом статті подаються відомості про молодого вченого та наукового керівника.
 Текст статті набирається у тестовому редакторі Microsoft Word. Шрифт – Times New Roman Cyr, 14 пт. Таблиці виконувати 12 шрифтом. Поля дзеркальні; верхнє і внутрішнє – 2,5 см, зовнішнє – 1,8 см, нижнє – 3,5 см. Інтервал одинарний. Графіки та рисунки виконувати вмонтованими засобами Word, посилання у тексті обов’язкове.
 Паперовий варіант статті підписується авторами на першій сторінці біля прізвища.
 Структура: УДК, автори (для наукового керівника: науковий ступінь, вчене звання), назва статті, анотація, ключові слова, вступ (постановка проблеми, її зв’язок з останніми дослідженнями та публікаціями, науковими і практичними завданнями, обґрунтування актуальності дослідження), постановка завдання (сформовані цілі дослідження), методологія (короткий перелік і обґрунтування методологічної бази дослідження, використаних методів, математичного апарату, алгоритмів і програмного забезпечення), основні результати дослідження (наукова новизна, практичне значення), висновки (наукова новизна, теоретичне та практичне значення результатів дослідження, перспективи подальших наукових розробок за таким напрямом, рекомендація щодо використання).
 Термін подання статей – до 1 лютого кожного року.
Відбір матеріалів здійснюється редакційною колегією наукового збірника.
ДАНІ ПРО АВТОРІВ

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК
Прізвище, ім'я, по батькові _____________________________________________
Науковий ступінь               _____________________________________________  
Вчене звання                      _____________________________________________
Кафедра                              _____________________________________________
Посада                                _____________________________________________
Контактні телефони          _____________________________________________
Адреса електронної пошти  ___________________________________________ 
 
МОЛОДИЙ ВЧЕНИЙ
Прізвище, ім'я, по батькові ____________________________________________
Академічна група               _____________________________________________
Контактні телефони          _____________________________________________
Адреса електронної пошти ____________________________________________
Назва статті   _______________________________________________________
 ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

УДК 123.456:789
© Петров А. Б.
магістр,
 © Петренко А.Б.
канд. економ. наук, доцент
НАЗВА СТАТТІ (українською та англійською мовами)
Анотація
(українською, російською та англійською мовами,  по 1 тис. знаків)
Ключові слова : (3-5 ключових слів)
Вступ
 (постановка проблеми, її зв’язок з останніми дослідженнями та публікаціями, науковими та практичними завданнями з обов’язковим посиланням на використані джерела; обґрунтування актуальності дослідження)
Постановка завдання
(формулювання цілей дослідження)
Методологія
(перелік і обґрунтування методологічної бази дослідження, використаних методів, математичного апарату, алгоритмів і програмного забезпечення, використана статистична база та т.і.)
Результати дослідження
(викладення основного матеріалу з обґрунтуванням наукових результатів)
Висновки
 (наукова новизна, теоретичне та практичне значення результатів дослідження, перспективи подальших наукових розробок за таким напрямом, рекомендація щодо використання)
Література:
(5-10 джерел)
 
 page | about seo