Skip to Content

Шляхи формування іміджу корпоративної марки на ринку кабельно-провідникової продукції

УДК 338.45.01
Кравченко Є.С., Діброва Т.Г., канд. економ. наук, доцент
Національний технічний університет України «КПІ»

ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ КОРПОРАТИВНОЇ МАРКИ НА РИНКУ КАБЕЛЬНО-ПРОВІДНИКОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

У статті досліджується важливість формування іміджу корпоративної марки в сучасних ринкових умовах. Імідж марки розглядається як ефективний засіб формування лояльності споживачів, отримання конкурентних переваг, та засіб утримання і посилення позицій підприємства на ринку. У світовій практиці ринкової діяльності сформувалась стійка тенденція до масового застосування марочного товару, що пропонується як на споживчому, так і на промисловому ринках. Прихильність споживачів до марочних товарів знижує їх чутливість до ціни, створює додаткові бар’єри для проникнення на ринок конкуруючих товарів, надає підприємствам додаткову ринкову силу. В статті розглянуто необхідність диференціації марки на промисловому ринку та шляхи формування її іміджу як необхідної умови для досягнення стійкого і довгострокового успіху підприємства на ринку кабельно-провідникової продукції України. Запропоновані принципи формування іміджу корпоративної марки, вносяться певні корективи в процес розроблення маркетингової стратегії компаній в порівнянні з формуванням іміджу марки на споживчому ринку.
 PDFschoolar | about seo