Skip to Content

Знаходження інтегрального показника привабливості країн в аспекті територіального брендінгу

УДК 339.972

Покрас О. С., Сакалош Т. В., кандидат економ. наук
Національний технічний університет України «КПІ»

ЗНАХОДЖЕННЯ ІНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗНИКА ПРИВАБЛИВОСТІ КРАЇН В АСПЕКТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО БРЕНДІНГУ

Наведено актуальність дослідження, зв’язок з останніми публікаціями, поставлено завдання та перелічено методи, з допомогою яких виконано роботу. Розглянуто групи споживачів територіальних брендів (приватні та ділові) та визначено основні фактори привабливості брендів країн для цих груп. Визначені основні показники для кількісної оцінки даних факторів для аудиторій приватних (якість життя, безпека життя, коефіцієнт соціальної нерівності (GINI), коефіцієнт ставлення до корупції, коефіцієнт природних захворювань, індекс державної слабкості) та для ділових споживачів (легкість ведення бізнесу, сукупний рівень оподаткування, індекс сталого розвитку, коефіцієнт ставлення до корупції, індекс державної слабкості). Методом експертних оцінок знайдено вагові коефіцієнти та визначено інтегральні показники привабливості вибірки країн з перехідною економікою. Вказано наукову новизну та доведено теоретичне та практичне значення результатів. Сформульовано перспективи подальших наукових розробок та надано ряд практичних рекомендацій щодо покращення привабливості України в аспекті територіального брендінгу.

Ключові слова: територіальний брендінг, інтегральний показник територіального бренду, споживачі регіонального бренду, брендінг країн, регіональний брендінг.
PDF schoolar | about seo