Skip to Content

Управління збалансованим розвитком підприємства як інструмент досягнення ефективності його діяльності

УДК 658.15.003.13
Дерев'янко О. О. магістр,
Довгань Л. Є. к. е. н., професор
УПРАВЛІННЯ ЗБАЛАНСОВАНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ІНСТРУМЕНТ ДОСЯГНЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЙОГО
ДІЯЛЬНОСТІ
У статті розглядається сутність збалансованого розвитку підприємст-ва, досліджуються підходи до його забезпечення та визначаються найопти-мальніші методи оцінювання ефективності управління збалансованим розви-тком компанії.
PDFschoolar | about seo