Skip to Content

Підходи до класифікації нових товарів

УДК: 338.24: 658.8
Боровенська М.В.,Кубишина Н.С. канд. економ. наук, доцент
Національній технічний університет Україні «КПІ»
ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ НОВИХ ТОВАРІВ
У статті розглянуто існуючу теоретичну базу та підходи до класифікації нових товарів, представлено їх порівняльну характеристику та запропоновано власну класифікацію нових товарів. Дана класифікація є універсальною і може бути застосована до нових товарів для різних ринків та на відміну від існуючих враховує ринкові критерії. У статті розглянуто результати практичної апробації даної класифікації: розглянуто особливості ринку деревини первинної обробки України, виділено основні сегменти споживачів, визначено сильні та слабкі сторони об’єкта дослідження та проаналізовано на якому з виділених сегментів новий товар є найбільш конкурентоспроможним, зроблено підсумкові висновки, отримані в результаті маркетингового дослідження, особлива увага приділена етапам впровадження нового товару. На прикладі нового товару підприємства була показана різниця у сприйнятті різними авторами класифікацій нового товару. Визначено наукову новизну одержаних результатів та персективи для подальшого розвитку даної теми.
PDFschoolar | about seo