Skip to Content

Стратегічні альтернативи товарної політики на ринку теплотехнічних товарів України

УДК 65.01:628.9
Підвишенна Н.В.,Кубишина Н.С.канд. економ. наук, доцент
Національній технічний університет Україні «КПІ»
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Стаття присвячена управлінню якістю продукції на промислових підприємствах України. Організація діяльності підприємства розглядається з точки зору процесів. Управління якістю продукції буде залежати від процесного підходу до організації діяльності.
Під процесами запропоновано розуміти логічно впорядковані послідовності етапів (кроків, елементів), які перетворюють входи на виходи. Акцентуємо увагу на те, що якість продукції безпосередньо визначається якістю процесів її проектування, розробки, виготовлення і використання. Завдання управління якістю, виходячи з цього, полягає в тому, щоб усі ці процеси знаходилися під контролем та виявлялися і усувалися всі невідповідності вимогам по якості.
Для вітчизняного ринку освітлювальної техніки запропоновано, виходячи з ринкових умов, застосування підходу з позиції процесів. Запропоновано процеси, складовими яких є інноваційний, операційний та допоміжний процес.
PDFschoolar | about seo