Skip to Content

Формування іміджу марки на ринку плавлених сирів

УДК 339.138 (075.8)                                                  
Гнідіна О.Ю., бакалавр, Діброва Т.Г. канд. економ. наук, доцент
Національній технічний університет Україні «КПІ»

ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ МАРКИ НА РИНКУ ПЛАВЛЕНИХ СИРІВ
У статті досліджується важливість формування іміджу торгової марки в сучасних ринкових умовах. Проаналізовано взаємозв’язок між позиціонуванням та формуванням іміджу марки. Імідж марки розглядається як ефективний засіб формування лояльності споживачів, отримання конкурентних переваг, та засіб утримання і посилення позицій підприємства на ринку. Прихильність споживачів до марочних товарів знижує їх чутливість до ціни, створює додаткові бар’єри для проникнення на ринок конкуруючих товарів, надає підприємствам додаткову ринкову силу. Запропоновані підходи до диференціації торгової марки на споживчому ринку. В статті розглянуто необхідність диференціації марки на ринку плавленого сиру та шляхи формування її іміджу як необхідної умови для досягнення стійкого і довгострокового успіху підприємства на ринку.
 
PDFschoolar | about seo