Skip to Content

Інноваційний розвиток підприємств: економічні умови, проблеми та перспективи

УДК 330.341
Костюк А. К., студентка групи УЗ-91, ФММ;
Бояринова К.О., к. е. н., доцент
Національний технічний університет України «КПІ»
ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ: ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
У статті виявлено та обґрунтовано чинники, що його сприяють або стримують інноваційний розвиток підприємств, розглянуто його проблеми та перспективи у сучасних умовах.
PDFschoolar | about seo