Skip to Content

Форми взаємодії корпорацій з суб’єктами економічної системи

УДК 338.23:242
Кавтиш О.П. аспірант, асистент НТУУ „КПІ”, ФММ
ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ КОРПОРАЦІЙ З СУБ’ЄКТАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ
У статті розглянуто основні підходи до визначення місця і ролі кор-поративного сектора в сучасних економічних системах. На їх основі про-аналізовано та систематизовано основні форми взаємодії корпорацій з суб’єктами економіки, що відображають суть та закономірності розви-тку останніх. Визначено поле подальших досліджень даної проблеми.
PDFschoolar | about seo