Skip to Content

Оцінка платоспроможністі та ліквідності підприємства в умовах кризи

Мосьондз О.Б., Мілай А.О. канд. економ.наук, доцент Національний технічний університет Україні «КПІ»

ОЦІНКА ПЛАТОСПРОМОЖНІСТІ ТА ЛІКВІДНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ КРИЗИ

AN ESTIMATION OF SOLVENCY AND LIQUIDITY OF ENTERPRISE IN THE CONDITIONS OF CRISIS

В даній статті аналізується платоспроможність підприємства в умовах кризи. Визначаються основні заходи, які спрямовані на відновлення платоспроможності підприємства та стабілізацію його фінансового стану, а також представлені фактори впливу на ліквідність підприємства.
В данной статье анализируется платежеспособность предприятия в условиях кризиса. Определяются основные мероприятия, направленные на восстановление платежеспособности предприятия и стабилизацию его финансового состояния, а также представлены факторы влияния на
In this article solvency of enterprise is analyzed in the conditions of crisis. Basic measures which are directed on proceeding in solvency of enterprise and stabilizing of him the financial state, and also presented factors of influence on liquidity of enterprise, are determined.

PDF

 schoolar | about seo