Skip to Content

Підходи до оцінювання ефективності стратегії

УДК 338.207:583
 Щемельова А.В., Артеменко Л.П. канд. економ. наук, доцент
Національний технічний університет України «КПІ»

ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СТРАТЕГІЇ

APPROACHES TO PERFORMANCE EVALUATION STRATEGY

В статті визначено поняття «ефективність стратегії», розглянуто два підходи щодо оцінки ефективності стратегії, а саме з позиції конкурентоспроможності підприємства та ефективності фінансової стратегії.
В статье определено понятие «эффективность стратегии», рассмотрены два подхода к оценке эффективности стратегии, а именно с позиции конкурентоспособности предприятия и эффективности финансовой стратегии.
The article given definition of «efficiency strategy», two approaches to evaluating the effectiveness of the strategy, namely, the position of competitiveness and efficiency of financial strategy.
PDFschoolar | about seo