Skip to Content

Модель динаміки розвитку ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» на основі нечіткої логіки

УДК 338.27
Гандабура Х.В.,Фартушний І.Д.кандидат фізико-математичних наук, доцент
Національний технічний університет України «КПІ»
 
МОДЕЛЬ ДИНАМІКИ РОЗВИТКУ ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» НА ОСНОВІ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ

DYNAMICS OF “UKRTELECOM” CORPORATION DEVELOPMENT MODEL ON BASIS OF FUZZY LOGIC

У статті представлена модель динаміки розвитку ПАТ «Укртелеком» на основі нечіткої логіки, яка дозволяє найкращим чином формалізувати своє нечітке уявлення про розвиток підприємства та трансформувати мову слів у мову кількісних оцінок.
Математичні розрахунки показали, що публічне акціонерне товариство «Укртелеком» стабільно розвивається та процвітає.
В статье представлена модель динамики развития ЧАО «Укртелеком» на основе нечеткой логики, которая позволяет наилучшим образом формализовать свое смутное представление о развитии предприятия и трансформировать язык слов в язык количественных оценок.
Математические расчеты показали, что публичное акционерное общество «Укртелеком» стабильно развивается и процветает.
In the article we suggest the dynamic model of development PJSC “Ukrteleсom” based on fuzzy logic, which allows the best way to formalize their fuzzy understanding of the development of the enterprise and transform the language of words in the language of quantitative assessments.
Mathematical calculations have shown that public joint stock company "Ukrtelecom" steadily growing and thriving.
 
PDFschoolar | about seo