Skip to Content

Перспективи інноваційної діяльності підприємств трубної галузі України

УДК 330.341.1:005.591.3:658.8
Турутова О. І.Юдіна Н. В.,кандидат економічних наук, ст. викладач
Національний технічний університет України “КПІ”
ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТРУБНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
INNOVATIONAL PROSPECTS OF UKRAINIAN PIPE INDUSTRY ENTERPRISES
В статті наведені основні тенденції світового та національно ринку трубної промисловості. Подано обґрунтування важливості впровадження технологічних інновацій в діяльність ВАТ «Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод». В ході дослідження визначено можливі схеми інноваційного розвитку підприємства. Подано найбільш перспективні для впровадження інноваційні проекти.
В статье приведены основные тенденции мирового и национально рынка трубной промышленности. Представлено обоснование важности внедрения технологических инноваций в деятельность ОАО «Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод». В ходе исследования определены возможные схемы инновационного развития предприятия. Представлены наиболее перспективные для внедрения инновационные проекты.
The article provides the main tendencies of world and national pipe industry markets. Also it gives the grounding of importance of technological innovation in the activities of JSC "Interpipe NTRP". The research defines possible schemes of innovation development, outlines innovative projects which are most promising for the implementation on the mill.
PDFschoolar | about seo