Skip to Content

Інноваційний процес: наукові підходи та проблеми реалізації

УДК 330.341
Мельник І.Ю., Бояринова К.О. канд. екон. наук, доцент
Національний технічний університет України «КПІ»
 
ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС: НАУКОВІ ПІДХОДИ ТА ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ

INNOVATIVE PROCESS: SCIENTIFIC APPROACHES AND PROBLEMS OF REALIZATION
 
Розглянуто сутність та зміст реалізації інноваційного процесу, його моделі та проблеми реалізації на підприємствах.
Рассмотрено суть и содержание реализации инновационного процесса, его модели и проблемы реализации на предприятиях.
The nature and content the realization of innovation process, models of innovative process, problem of his realization by enterprises are considered.
PDFschoolar | about seo