Skip to Content

Зовнішні та внутрішні чинники формування конкурентоспроможності малих підприємств

УДК 658.11:339.137.2                                                     Воржакова Ю.П.Довгань Л. Є. канд. екон. наук, професор
Національний технічний університет України «КПІ»
ЗОВНІШНІ ТА ВНУТРІШНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ
EXTERNAL AND INTERNAL FACTORS OF FORMING OF
COMPETITIVENESS OF SMALL ENTERPRISES

У статті розглянуто зовнішні та внутрішні  чинники, які впливають на конкурентоспроможність підприємств. Проаналізовано основні підходи щодо класифікації чинників формування конкурентоспроможності підприємства, та запропоновано методичні підходи до  визначення основних чинників, які притаманні малим  підприємствам.
В статье рассмотрены внешние и внутренние  факторы, которые влияют на конкурентоспособность предприятий. Проанализированы основные подходы относительно классификации факторов формирования конкурентоспособности предприятия, предложены методические подходы к  определению основных факторов, которые присущие малым  предприятиям.
The article deals with external and internal factors affecting the competitiveness of enterprises. Basic approaches to classification of factors forming of competitiveness of enterprise are analysed and determination of prime factors for small enterprises in particular is offered.
PDF
 schoolar | about seo