Skip to Content

Сучасні технології управління ефективним розвитком підприємства

УДК 658: 338.2                                                                                                             Бакіко Є.О.,Довгань Л.Є. канд. економ. наук, професор
Національний технічний університет України «КПІ»
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА
MODERN TECHNOLOGIES OF EFFECTIVE DEVELOPMENT OF ENTERPRISE
В даній статті розглянуто підходи щодо трактування сутності управління ефективності підприємства, розвиток підприємства та управління ефективним розвитком  підприємства, уточнено їх значення та економічний зміст.
В данной статье рассмотрены подходы к трактовке сущности управления эффективности предприятия, развитие предприятия и управления эффективным развитием предприятия, уточнено их значение и экономическое содержание.
This paper considers approaches to the interpretation of the essence of enterprise performance, enterprise development and management of effective development of enterprises, specifies their values and economic sense.
PDFschoolar | about seo