Skip to Content

Сучасні підходи до управління фінансовими ресурсами вітчизняних підприємств

УДК 658.15
Лизунова Т.Г., Смоляр Л.Г., канд. економ. наук, професор
Національний технічний університет України «КПІ»

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

У статті розглянуто сутність та цілі управління фінансовими ресурсами підприємства та вказано на їх визначальне значення в управлінні підприємством. Адже прибутковість підприємств суттєво залежить від наявності у них необхідної кількості та раціональної структури фінансових ресурсів. Фінансові ресурси є основним стимулом здійснення господарської діяльності підприємством, забезпечують всім необхідним його діяльність. Тому управління фінансовими ресурсами підприємства є однією з провідних ланок системи менеджменту підприємства. В ході дослідження сформульовано одну з основних проблем господарюючих суб’єктів  недостатній обсяг фінансових ресурсів. Визначено етапи раціонального управління фінансовими ресурсами та обґрунтовано залежність ефективності фінансового менеджменту від доцільності застосовуваних методів управління. На основі проведеного дослідження змодельовано схему прийняття рішень з управління фінансовими ресурсами. Також запропоновано класифікаційну схему поділу методів управління фінансовими ресурсами підприємств на традиційні та прогресивні, що і є науковою новизною дослідження.

PDF schoolar | about seo