Skip to Content

Оцінка попиту українських домогосподарств на агреговані групи продовольчих товарів

Суворова А.О.,Жуковська О.А. кандидат фізико-математичних наук, доцент
Національний технічний університет України «КПІ»
ОЦІНКА ПОПИТУ УКРАЇНСЬКИХ ДОМОГОСПОДАРСТВ НА АГРЕГОВАНІ ГРУПИ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ
Моделювання поведінки споживача є важливим фактором формування попиту. Оцінку та аналіз попиту можна виконувати за допомогою моделей споживання. В даній статті використано лінеаризовану форму AIDS моделі, яка є теоретично обґрунтованою та простою для розрахунків. Для отримання більш точних результатів, які будуть максимально наближеними до реальних статистичних даних, використовуються мікродані. Ще одним важливим аспектом є агрегування товарів за укрупненими групами, що дозволяє не враховувати різницю цін на товари, зумовлену різницею в територіальному розміщенні домогосподарств.
В статті проводиться аналіз структури споживання продовольчих товарів українських домогосподарств. Також аналізується динаміка змін долей споживання агрегованих груп продовольчих товарів. Вона показує залежність долей витрат на продовольчі товари від розмірів доходів домогосподарств та цін на продовольчі товари. Така оцінка дозволяє визначити тенденції зміни смаків споживачів та зробити певні прогнози стосовно обсягів випуску продукції.
PDFschoolar | about seo