Skip to Content

Динамічне моделювання ініестиційної політики України

УДК 338.24
Колядюк В.В.,Фартушний І.Д.  канд. фіз.-мат. наук, доцент
Національній технічний університет Україні «КПІ»
ДИНАМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
В статті розглянуто механізм функціонування інвестиційної політики України, яка б враховувала розподіл інвестицій всередині країни та відрахування на обслуговування зовнішнього боргу держави. Розглянуто методи моделювання інвестиційної політики держави. Автором була змодельована інвестиційна ситуація в країні, проаналізовано її стан та зміну в часі, використовуючи статистичні дані про інвестиційні потоки в державі та основні фонди в головних галузях країни. Запропоновано модель інвестиційного розвитку країни в вигляді системи диференційних рівнянь. Для аналізу отриманої моделі було запропоновано її приведення до дискретного вигляду та апроксимацію правої частини рівнянь функцією зміни ВВП в вигляді функції Кобба-Дугласа. Також запропоновано використовувати метод Беллмана для більш ефективного розподілу інвестицій між галузями економіки. Отримані результати було розглянуто на прикладі економіки України в 2001-2010 рр. після чого, використовуючи метод динамічного програмування, було проаналізовано ефективність проведеної інвестиційної політики в країні.
PDFschoolar | about seo