Skip to Content

Моделювання структурних зрушень в економіці України

УДК 519.863
Шеверда М.Ю.,Пасенченко Ю.А. кандидат фізико-математичних наук, доцент
Національний технічний університет України «КПІ»
МОДЕЛЮВАННЯ СТРУКТУРНИХ ЗРУШЕНЬ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ
В даній статті розглядаються проблеми пошуку оптимальної траєкторії економічного зростання для України, що забезпечується поступовим усуненням наявних галузевих диспропорцій в економіці, а також розробки перспективного сценарію розвитку економіки України, погодженого з теоретичними траєкторіями оптимального економічного зростання. Дане завдання пропонується вирішити шляхом знаходження оптимального розподілу ресурсів між секторами на кожному з трьох етапів економічного зростання, згідно з «золотим правилом» накопичення в трьохсекторному випадку. Відповідно до цього потрібно виробити оптимальне управління відкритою трьохсекторною економікою. Для здійснення даних досліджень в статті знаходяться основні макроекономічні показники української економіки на основі аналізу даних Держкомстату. Кінцевим завданням є максимізація показників споживчого сектору з розрахунку на одного зайнятого в національному виробництві, що свідчить про перехід до інноваційного соціально орієнтованого типу розвитку. За основу для моделювання даних процесів була взята модель відкритої трьохсекторної економіки, розроблена В.А. Колемаєвим. У якості цільового критерію обрано максимізацію випуску продукції споживчого сектора з розрахунку на одного зайнятого.
PDFschoolar | about seo