Skip to Content

Актуальні проблеми економіки та управління

УДК 330.352. 3:637
Башилова В.П.,Кавтиш О.П. канд. екон. наук,доцент
Національний технічний університет України «КПІ»
ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ
У статті розглянуто аспекти інноваційної діяльності як основного фактора структурної перебудови і стійкого економічного зростання України, що визначає перспективи її входження до кола економічно розвинутих країн.
Визначено, що інноваційна активність підприємств залишається низькою. Низький рівень інноваційної діяльності в Україні зумовлений незначною часткою бюджетних витрат на наукові дослідження. Це зумовлює: низький рівень оновлення машин та обладнання; застарілість технологій у провідних галузях промисловості, їхню високу енергоємність; незначну частку продукції інноваційного характеру в загальному обсязі продукції підприємств промислового комплексу регіону та країни.
Виявлено причини структурних змін та визначено заходи щодо її структурної перебудови. Слід зауважити, що через відсутність чіткої стратегії впровадження нових інноваційних та наукомістких технологій лише незначна кількість підприємств спроможна застосувати на власному виробництві останні досягнення науки та техніки.
Сформульовано заходи щодо стимулювання інноваційної діяльності.
PDFschoolar | about seo