Skip to Content

Міжнародна конкурентоспроможність українських вин

УДК 339.137.2
Тарасенко І.Є.,Співаковська Т.В. канд. економ. наук
Національній технічний університет Україні «КПІ»

МІЖНАРОДНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ВИН
Статтю присвячено аналізу конкурентоспроможності української виноробної галузі за допомогою ромбу детермінантів конкурентних переваг М. Портера. Проаналізовано факторні умови, які впливають на конкурентоспроможність українських вин на світовому ринку, умови попиту на внутрішньому ринку, кластер підтримуючих та споріднених галузей, стратегії фірм та конкуренцію в галузі. Виявлено детермінанти, які сприяють міжнародній конкурентоспроможності цієї галузі, зокрема сприятливі природно-кліматичні умови півдня України для вирощування винограду, інтенсивна конкуренція на внутрішньому ринку, розвиток інфраструктури, досвід зовнішньоекономічної діяльності. Проаналізовано детермінанти, що є бар’єрами для виходу галузі на міжнародний ринок, зокрема неконкурентоспроможність галузей, що підтримують виноробство, недостатня кваліфікація персоналу, недостатні інвестиції в галузь, не сформованість культури споживання вина серед українців. Запропоновано рекомендації щодо підвищення міжнародної конкурентоспроможності української виноробної галузі.
 
PDFschoolar | about seo