Skip to Content

Визначення критеріїв при виборі зарубіжних регіональних ринків

УДК. 339.9.012.23:339.138
Огродніщук О.Є., магістр
Солнцев С.О., д-р фіз.-мат. наук, професор
ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ ПРИ ВИБОРІ ЗАРУБІЖНИХ РЕГІОНАЛЬНИХ РИНКІВ
Описано процес прийняття управлінських рішень щодо географічної експансії торгової діяльності компанії. Виділено чотири етапи відбору привабливих ринків, на кожному з яких запропоновано групу критеріїв відбору. Запропоновано поєднання критеріїв в таблиці для визначення найбільш привабливого для фірми ринку.
PDFschoolar | about seo