Skip to Content

Система показників оцінки платоспроможності підприємств

УДК 330.115:658
Хоменко Т.Ю.,Погребняк А.Ю.
Національний технічний університет України «КПІ»
СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Стаття містить відомості про поняття платоспроможності та ліквідності підприємства, досліджено їх спільні та відмінні ознаки.
Зазначено, що методи оцінки платоспроможності підприємства ґрунтуються на системі показників оцінки платоспроможності. Інформаційною базою для оцінки платоспроможності підприємства є баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, а також бухгалтерська інформація за поточними розрахунками.
Проведено аналіз основних причин та факторів впливу на зміни платоспроможності. У роботі висвітлені основні методи обчислення показника платоспроможності підприємства, визначені його теоретичні значення. Визначено, що розрізняють три основних показника платоспроможності: коефіцієнт абсолютної ліквідності, проміжний коефіцієнт покриття та загальний коефіцієнт покриття. Для обчислення цих показників використовують спільний знаменник - короткострокові зобов'язання.
У висновках зазначено, що платоспроможність підприємства – це, насамперед, його здатність у повному обсязі та за визначений термін розрахуватися зі своїми зобов’язаннями за допомогою грошових ресурсів та інших активів, а також - спроможність здійснювати безперервну фінансово-господарську діяльність.
PDFschoolar | about seo