Skip to Content

Аналіз міжнародної конкурентоспроможності української світлотехнічної галузі на прикладі проекторів

УДК 339.137.2
Вишневська О.В.,Співаковська Т.В. канд. екон. наук, старший викладач
Національний технічний університет Україні «КПІ»
АНАЛІЗ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ СВІТЛОТЕХНІЧНОЇ ГАЛУЗІ НА ПРИКЛАДІ ПРОЕКТОРІВ
ANALYSIS OF INTERNATIONAL COMPETITIVENESS OF UKRAINIAN LIGHTING INDUSTRY ON THE EXAMPLE OF PROJECTORS
У статті проаналізовано конкурентоспроможність підприємств української світлотехнічної галузі на міжнародному ринку за допомогою ромбу детермінантів конкурентних переваг М. Портера. Виявлено детермінанти, які сприяють міжнародній конкурентоспроможності цієї галузі, а також фактори, що є бар’єрами для виходу на міжнародний ринок.
В статье проанализирована конкурентоспособность предприятий украинской светотехнической отрасли на международном рынке на основе ромба детерминантов конкурентных преимуществ М.Портера. Выявлены детерминанты, способствующие международной конкурентоспособности этой отрасли, а также факторы, которые являются барьерами для выхода на международный рынок.
The article analyzes the competitiveness of Ukrainian enterprises of lighting industry in the international market based on Porter’s diamond of determinants of competitive advantages. Determinants that contribute to the international competitiveness of the industry are defined, as well as factors that are barriers to entering the international market.
PDFschoolar | about seo