Skip to Content

Оцінювання доцільності виведення товару на ринок

 
 

УДК: 338.24: 658.8
Черних О.О.,Зозульов О.В.кандидат економічних наук, доцент
Національний технічний університет Україні «КПІ»
ОЦІНЮВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ВИВЕДЕННЯ ТОВАРУ НА РИНОК
STIMATION OF APPROPRIATENESS OF IMPLEMENTATION COMMODITIES TO THE MARKET
В статті розглянуто проблему оцінювання доцільності виведення товару на ринок в сучасних ринкових умовах. Автором проведена класифікація підходів, критерії та відповідних їх параметрів оцінювання доцільності виведення товару на ринок.
В статье рассмотрено проблему оценивания целесообразности выведения товара на рынок в нынешних рыночных условиях. Автором классифицировано подходы, критерии и соответствующие им параметры оценивания целесообразности выведения товара на рынок.
In the article the problem of evaluation of appropriateness of implementation of commodity is considered to the market in modern market conditions. An author made the classification of approaches, criteria and their proper parameters of evaluation of appropriateness of implementation of commodity to the market.
PDFschoolar | about seo