Skip to Content

Підходи до оцінювання економічної ефективності інноваційної діяльності підприємства

УДК 175.486:628
Міжуй А.С. Сімченко Н. О., док. екон. наук, професор
Національний технічний університет України «КПІ»

ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
THE APPROACHES FOR ASSESSMENT OF THE   ECONOMIC EFFICIENCY
OF INNOVATION ACTIVITY

У статті розглядаються сучасні підходи до оцінювання економічної ефективності інноваційної діяльності підприємства. Наведено та обґрунтовано складові комплексної системи оцінки економічної ефективності інновацій. Розглянуто підходи до  розрахунку динамічних показників ефективності інновацій.
В статье рассматриваются современные подходы к оценке экономической эффективности инновационной деятельности предприятия. Приведены и обоснованы составляющие комплексной системы оценки экономической эффективности инноваций. Рассмотрены подходы к расчету динамических показателей эффективности инноваций.
This article reviews new approaches to evaluating the economic efficiency of enterprise innovation. The comprehensive system of evaluation components of economic efficiency innovation is presented and analyzed. The approaches for the calculation of the dynamic performance of innovation are given.
PDFschoolar | about seo