Skip to Content

Система управління якістю як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства

УДК 658.56
Лузан І. В. Луценко І. С. канд. економ. наук, доцент
Національний технічний університет України “КПІ”

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

THE GUALITY MANAGEMENT SYSTEM AS A FACTOR TO INCREASING THE COMPETITIVENESS OF AN ENTERPRISE
У статті розглянуто науково-теоретичні засади впровадження  системи управління якістю на підприємстві. Визначено особливості її застосування для підвищення конкурентоспроможності підприємства. Акцентовано увагу на основних проблемах забезпечення якості вітчизняної продукції  та охарактеризовано системи якості.
В статье рассмотрены научно-теоретические принципы внедрения системы управления качеством на предприятии. Определены особенности ее применения для повышения конкурентоспособности предприятия. Акцентировано на основных проблемах обеспечения качества отечественной продукции и охарактеризованы системы качества.
The article reviews theory and research-based principles of implementation of quality management system and defines the peculiarities of its application to increase the competitiveness of enterprises. The basic problems of domestic products quality are focused on and quality systems are characterized.
 
PDFschoolar | about seo